1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de Webshop Nonne.

Nonne is gevestigd aan de Kerkstraat 1, 6811 DL Arnhem, Nederland.

Telefoonnummer: +3161-32 49 85 6. Email: webshop@nonne.nl. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71910557 BTW nummer: NL001857597B38

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nonne zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Nonne zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Nonne zijn vrijblijvend. Nonne behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Nonne. Nonne is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nonne dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in Euro's. Prijzen zijn definitief.

3.2 Betalingen geschieden vooraf en worden verwerkt door Mollie

3.3 Na een bestelling ontvangt u per email een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten. Een overzicht van uw bestelling ontvangt u uitsluitend per email. U ontvangt geen kopie van dit overzicht bij uw bestelling in het pakket.

3.4 Door gebruik te maken van een pas/creditcard bij betaling via Mollie, bevestigt u dat de gebruikte pas/creditcard van u is. Nonne is niet aansprakelijk voor misbruik van een pas en/of creditcard en voor misbruik van deze gegevens door derden.
3B. Sale prijs aanpassingsbeleid:
3B.1 Wij kunnen geen prijsaanpassing bieden op voorgaande aankopen indien de sale van start gaat.
3B.2 Wij kunnen geen prijsaanpassing bieden voor artikelen die oorspronkelijk tijdens de sale zijn gekocht of voor artikelen die tijdens een speciale promotie tijdelijk in prijs zijn verlaagd. Zodra een artikel is gekocht tegen een verlaagde prijs, wordt er geen prijsaanpassing aangeboden als het artikel verder wordt afgeprijsd.

4. Verzenden en leveringen

4.1 Alle bestellingen worden binnen 2 werkdagen verzonden via Post NL.

4.2 Zodra uw bestelling door ons is verwerkt, ontvangt u per email een bevestiging met een track & trace code. Met deze track & trace code kunt u de bestelling volgen.

4.3 Post NL biedt het pakket éénmalig aan. Als aflevering aan de deur niet mogelijk is, wordt het pakket bij de dichtsbijzijnde Post NL locatie afgeleverd. De geadresseerde dient altijd te tekenen voor ontvangst.

4.4 A) Nonne is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip. Nonne behoudt het recht tot zestig dagen na bestelling te leveren, zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Na zestig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden.
B) Vanwege vertragingen bij onze vervoerders veroorzaakt door COVID-19 hanteert Nonne voor onbepaalde tijd 60 dagen.

4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.6 Nonne doet haar uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dat geval vermeldt Nonne dit op de pakbon en/of neemt Nonne contact met u op. Het niet leverbare product wordt zo spoedig mogelijk grecrediteerd.

4.7 U bent verplicht uw bestelling af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. Indien de bestelling bij levering geweigerd wordt, worden de gemaakte kosten van de verzending in rekening gebracht.

4.8 Het risico en de zorg van een bestelling gaat op het moment van aflevering op u over. Nonne neemt vanaf dat moment geen verantwoording.

4.9 Nonne is niet aansprakelijk voor een door de klant foutief opgegeven afleveradres (bedrijfsnaam, voor- en achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode en/of woonplaats). Eventuele extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

5. Reclames en retourzendingen

5.1 U heeft veertien dagen de tijd om een artikel te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment van levering van uw bestelling. U dient ons vooraf per email op de hoogte te stellen van uw retournering. Geef gemotiveerd aan welke artikel(en) u wilt retourneren. U ontvangt van ons een retournummer, een retourformulier en het retouradres. Retourneringen zonder retournummer en/of retourformulier worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de consument.

5.2 Retour artikelen worden niet vergoed en/of geruild indien:

- Originele merk-, prijs- en/of beveiliginglabels van het artikel zijn verwijderd en/of verplaatst.
- De eventuele verpakking van het artikel beschadigd is, en/of ontbreekt en/of incompleet is.
- Het artikel gedragen en/of gewassen is.
- Het artikel gebruik- en/of draagsporen vertoont.
- Het artikel vlekken en/of parfum/rook geur heeft.
- Schoenzolen beschadigd zijn.
- Het artikel beschadigd is en/of u zelf getracht heeft de schade/het gebrek te herstellen.
- De voorgeschreven gebruik- en was instructies van het artikel niet zijn opgevolgd.


5.3 Voor sale en archive sale artikelen kunnen geen retourneringen worden aangevraagd.
5.4 Oorbellen, sokken, en facemasks worden wegens hygiënische redenen niet retour genomen.
5.5 Houd er rekening mee dat non-EU bestellingen niet geretourneerd of geruild kunnen worden. Aankopen zijn definitief.

5.6 Binnen veertien dagen na ontvangst van uw retournering, ontvangt u na controle en goedkeuring van uw retournering, een bevestiging per email. Mollie crediteren wij het aankoopbedrag op de rekening waarmee de bestelling is voldaan.

5.7 Ruilen: volg de stappen voor een retournering en plaats een nieuwe bestelling.

5.8 Eventuele gebreken dienen per email binnen zeven dagen na ontvangst van uw bestelling gemotiveerd te worden gemeld. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Kim Werner de keuze om het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, zal Nonne overgaan tot crediteren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

5.9 Klachten die ontstaan doordat een artikel niet volgens wasvoorschrift gewassen/gereinigd en/of gestreken is, worden niet gegrond geacht. Problemen, die ontstaan door gebruik van het artikel, met o.a. ritsen, drukkers, knopen, scheuren in de stof, losse stiksels en naden worden niet aangenomen als klacht. Problemen, die ontstaan door het dragen van schoenen, met schoenzolen, hakken, ritsen, veters en/of overige beschadigingen aan de schoenen, worden niet aangenomen als klacht. Eigenschappen als pluizen of pillen van knitwear, krimpen van katoen en linnen, het uitlopen van stretch en tweed kunnen wij niet als klacht beschouwen. Deze eigenschappen zijn inherent aan het materiaal.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Nonne en van het personeel en de producten van Nonne voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Nonne is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Nonne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Nonne.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Nonne jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Nonne verschuldigd is.


6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Nonne, dan wel tussen Nonne en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Nonne, is Nonne niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nonne.

7. Overmacht

7.1 Nonne heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nonne gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Nonne kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Privacy
8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en verzenden van uw bestelling of om u te informeren per nieuwsbrief en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
8.2 Nonne maakt gebruik van Secure Socket Layers (SSL), encryptie-protocollen die de communicatie op het internet beveiligen.

9. Diversen

9.1 Indien u aan Nonne schriftelijk opgave doet van een adres, is Nonne gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Nonne schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Nonne gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nonne deze algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Nonne is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Nonne betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Nonne aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Nonne. Wij geven uitdrukkelijk geen toestemming voor het gebruik van de foto's die op onze website staan. Deze foto's zijn uitsluitend voor eigen gebruik en vallen ook onder het auteursrecht.

10. Eigendomsrechten

10.1 De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, ander beeldmateriaal en overige materialen berusten bij Nonne.

10.2 U mag deze website en/of delen van deze website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Nonne aangepast worden.